Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 29 2010

nela
3507 dbc7
nela
Mam skłonność do życia we śnie, do zamyślania sobie ludzi i sytuacji. Do urabiania życia na kształt teatru. Do nierzeczywistości. Wychodzę za mąż za nieznajomych, opowiadam o nieznajomych.
— A.Osiecka
Reposted fromserendipity6 serendipity6 viazabka zabka
nela
Nie rezygnuj z marzeń, nigdy nie wiesz, kiedy okażą się potrzebne.
— Carlos Ruíz Zafón - "Cień wiatru"
Reposted fromharmony harmony viazabka zabka
nela
nela
0949 9ea7
Reposted fromlittlemermaid littlemermaid viajunk junk
nela
7272 4399
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viadream-on dream-on
nela
2180 0419
Reposted byneonlilith neonlilith

August 22 2010

nela
3637 13e6
nela
3519 5e86
nela
3505 c387
Reposted bybluuu bluuu
nela
9103 0905 500
Reposted fromblond blond viacolours colours
nela
9259 960a
nela
Ciasnota umysłowa, brak wyobraźni i nietolerancja są jak pasożyty. Zmieniają właściciela, zmieniają kształt i żyją wiecznie.
— h.murakami, 'kafka nad morzem'
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie
nela
1257 6b17

Home.

Reposted fromsawb sawb viadelikatnienie delikatnienie
nela
2982 73fc

August 20 2010

nela
0141 87df
Reposted byamaltiraamisuBoskaa
nela
nela
7370 2329
Reposted fromdelikatnienie delikatnienie
nela
8433 fbc8
Reposted fromironicznemarzenia ironicznemarzenia
nela
Reposted fromjv6 jv6
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl